طراحی و اجرای پلنت‌های تولید و انتقال انرژی

در این بخش با توجه به تجربه نفرات شرکت در بخش های مرتبط با تجهیزات نیروگاهی و سوابق خوبی که افراد شرکت از طراحی پلنت های صنعتی تا تامین و نصب تجهیزات بخصوص در زمینه های نیروگاهی دارند رئوس فعالیت های شرکت به شرح کلی زیر می باشد:

  1. بررسی های فنی و اقتصادی فاز صفر احداث پلنت های تولید و انتقال انرژی بخصوص در فاز نیروگاههای کوچک
  2. طراحی های اولیه برای انتخاب صحیح تجهیزات اصلی مورد نیاز
  3. طراحی های تفصیلی برای ساخت و سفارش گذاری تجهیزات و جایگاه های مورد نیاز
  4. نصب و تست تجهیزات و در نهایت راه اندازی واحد و تحویل تجهیزات بر اساس استاندارد های عملکردی.